Kako radi akumulator? Ispražnjen akumulator Koji akumulator odgovara mom automobilu? Anatomija akumulatora Sigurnost i rukovanje Usporedba kapaciteta ciklusa Ugradnja i punjenje VARTA® Powersports AGM akumulatora Akumulatori - termini, definicije i pojmovnik
← Osnovno o akumulatorima

Akumulatori - termini, definicije i pojmovnik

 • Absorbent Glass Mat (AGM)

  • mikro-staklena vlakna čija je uloga filtriranje sumporne kiseline u olovnim akumulatorima.
 • Aktivna tvar

  • aktivna tvar na pozitivnim pločama je olovo(IV)-oksid, a u pozitivnim pločama tu ulogu ima spužvasto olovo. Kada se zatvori strujni krug, navedene tvari reagiraju sa sumpornom kiselinom, tijekom punjenja i pražnjenja, stvarajući sljedeću kemijsku reakciju: PbO2 + Pb + 2H2SO4 = 2PbSO4 + 2H2O
 • Amper (Amp, A)

  • mjerna jedinica za količinu elektrona ili jakosti električne struje kroz strujni krug. Amper-sati (Amp-Hr, Ah) – mjerna jedinica koja označava kapacitet akumulatora za pohranu električne energije; dobiva se množenjem jakosti struje u amperima i vremena pražnjenja u satima. (Primjer: akumulator koji daje struju od 5 ampera 20 sati, kapaciteta je 5 ampera x 20 sati = 100 Ah.)
 • Ćelija

  • osnovna elektrokemijska jedinica koja proizvodi struju u akumulatoru, a sastoji se od pozitivnih ploča, negativnih ploča, elektrolita, separatora i kućišta. U olovnom akumulatoru napona 12V nalazi se šest ćelija.
 • Duboko pražnjenje

  • stanje u kojem je ćelija potpuno ispražnjena korištenjem slabije struje, te napon pada ispod krajnje vrijednosti napona pražnjenja.
 • Elektrolit

  • u olovnom akumulatoru elektrolit je sumporna kiselina razrijeđena vodom. On je vodič koji dovodi vodu i sulfate u sljedeću elektrokemijsku reakciju: PbO2 + Pb + 2H2SO4 = 2PbSO4 + 2H20.
 • Jakost struje

  • brzina protoka struje ili tok elektrona kroz vodič. Mjerna jedinica za jakost struje je Amper.
 • Kapacitet

  • osnovna elektrokemijska jedinica koja proizvodi struju u akumulatoru, a sastoji se od pozitivnih ploča, negativnih ploča, elektrolita, separatora i kućišta. U olovnom akumulatoru napona 12V nalazi se šest ćelija.
 • Korozija

  • razarajuća kemijska reakcija tekućeg elektrolita i aktivne tvari – npr. razrijeđene sumporne kiseline i željeza, stvarajući korozivni nusproizvod kao što je hrđa.
 • Kratki spoj

  • slučajno izazvan proboj struje u električnom uređaju ili ožičenju. Općenito je niskog otpora i tako uzrokuje veliki protok struje. U akumulatoru, kratki spoj na ćeliji može biti trajan, dovoljan da ga isprazni i učini akumulator neupotrebljivim.
 • Kućište

  • kutija od polipropilena ili tvrde gume koja sadržava ploče, trake i elektrolit.
 • Ohm

  • mjerna jedinica za električni otpor i impedanciju u zatvorenom strujnom krugu.
 • Ploča – Negativna

  • lijevani metalni okvir koji sadrži spužvasto olovo kao aktivnu tvar.
 • Ploča – Pozitivna

  • lijevani metalni okvir koji sadrži olovo(IV)-oksid kao aktivnu tvar.
 • Poklopac

  • poklopac koji zatvara kućište.
 • Polovi akumulatora

  • mjesto spajanja akumulatora s vanjskim strujnim krugom. Svaki pol spojen je na prvu (pozitivnu) ili zadnju (negativnu) elektrodu u višestrukom spoju ćelija akumulatora.
 • Pražnjenje

  • za akumulator koji predaje struju kaže se da se prazni.
 • Pričuvni kapacitet

  • vrijeme u minutama u kojem novi, napunjen akumulator može napajati trošilo s 25 A pri temperaturi od 26,7˚C/80˚F i zadržavati napon na polu akumulatora jednak ili viši od 1,75 V po čeliji. Taj omjer predstavlja vrijeme u kojem će akumulator i dalje napajati važne dijelove ako alternator ili generator vozila zakaže.
 • Radni ciklus

  • jedno pražnjenje i jedno punjenje akumulatora čine jedan radni ciklus.
 • Rešetka

  • okvir od olovne legure koji podupire aktivnu tvar ploče akumulatora te provodi struju
 • Separator

  • dio akumulatora koji dijeli pozitivne ploče od negativnih, a izrađen je od materijala koji dopušta protok struje kroz njega.
 • Sposobnost punjenja

  • količina struje u amper-satima koju akumulator u određenom stanju punjenja može primiti pri određenoj temperaturi i naponu punjenja u određenom vremenu.
 • Stanje napunjenosti (engl. State of Charge, SOC /Health, SOH)

  • količina pohranjene električne energije u akumulatoru u određenom vremenu izražena kao postotak energije kada je akumulator pun.
 • Stratifikacija kiseline

  • prilikom punjenja članka olovnog akumulatora, u pločama se proizvodi kiselina velike gustoće. Ta gusta se kiselina taloži u nižim dijelovima članka uslijed djelovanja gravitacije, dok se kiselina manje gustoće diže u više dijelove članka. Ova stratifikacija ili slojevitost kiseline može uzrokovati gubitak kapaciteta i/ili kvar na akumulatoru.
 • Struja hladnog starta

  • vrijednost u amperima koju olovni akumulator može predati pri temperaturi od 0˚F (-17,8˚C) za 30 sekundi i održavati vrijednost napona od 1,2 V u svakoj ćeliji.
 • Strujni krug

  • zatvorena petlja toka elektrona. Zatvoreni strujni krug ima neprekinut put, dok je put otvorenog strujnog kruga prekinut.
 • Uzemljenje

  • referentni potencijal strujnog kruga. U automobilskoj primjeni, rezultat spajanja akumulatora kablom na karoseriju automobila koji služi za zatvaranje strujnog kruga umjesto izravne veze prema komponenti. Danas, preko 99% automobilskih i LTV sustava koristi negativni pol akumulatora kao uzemljenje.
 • Valve Regulated Lead Acid Battery (VRLA), olovni akumulator reguliran ventilom

  • akumulatori koji su zatvoreni i ne treba ih održavati.
 • Volt

  • mjerna jedinica električnog potencijala.
 • Watt

  • mjerna jedinica električne snage, tj. brzina predaje elektrona potpomognuta ili otežana električnim potencijalom. Formula: Watt = Amper x Volt